Frisse noas

»No’t ik âlder wurd, haw ik dat naïve somtiden noch. Ik dreamde ris dat myn skoansuster en skoandochter hjir op it plat dak efter hûs mei elkoar stiene te praten. Beide rûnen se op alle dagen. Dogge se elk ûnder it praten in rits yn ‘e bûk iepen en helje se de lytse poppe eefkes nei bûten foar in frisse noas. ‘Dat is goed foar it bern, of wistesto dat net.’«

Aggie van der Meer, interview LC, 29-12-2017

 

Comments are closed.