Heroiek van een klein land

Donderdag eerste Nederlandse inbreng op Spelen
GLASGOW – De eerste Nederlandse inbreng op de Olympische Spelen komt donderdag van Pim Verbeek. De 56-jarige Rotterdammer zit op de bank bij de voetbalploeg van Marokko, die op Hampden Park in Glasgow tegen Honduras speelt.
(Gepubliceerd: 26 juli 2012 07:50 – in “nu.nl”)

Tagged with:
 

Schoon dieplood

»DE DROOM.
Dat dromen geen bedrog zijn, weten we allen sinds de grote Weense psychiater Sigmund Freud het dieplood van zijn kennis in dit duistere gebied heeft laten zinken en daaruit de wetenschap naar boven heeft gebracht, dat in de droom ons onderbewustzijn spreekt. Wat we in wakende toestand verdringen, komt in de droom aan het woord. Dit inzicht is vooral voor het genezen van zenuwstoornissen van waarde gebleken. Maar wanneer wij over de waarde van de droom spreken bedoelen we nog iets anders. Een droom in wijdere zin is bij ons een dichterlijke voorstelling, die waarder is dan de nuchtere realiteit, daar ze van een hogere werkelijkheid getuigt. In de droom uit zich ‘t beste van ons wezen, dat bij brood alleen niet leven kan. Onze rede kan God niet geheel benaderen. Ware dat wel zo, dan zou de knapste mens ‘t meeste van Hem weten, wat geenszins het geval is. “‘t Hart heeft zijn redenen, die de rede niet begrijpt”, heeft Pascal gezegd. De zekerheid van Gods tegenwoordigheid welt uit de diepten van ons hart. Zij is de droom der dromen; ‘t hoogste, ‘t beste, ‘t schoonste, waartoe de mens in zijn meest poëtische ogenblikken kan stijgen. Aan hen, die niet in staat zijn deze droom te dromen, kunnen wij de overtuiging van Gods tegenwoordigheid niet schenken. Deze tragische onmogelijkheid hebben allen ondervonden, die dit hebben beproefd. Boutens heeft ‘t zo juist gezegd:

„Zij die dromen en die waken,
Wonen mijlen uit elkander.
En vergeefs wil d’een de ander
Tot zijn hartsgelijke maken,
D’ één moet dromen, de ander waken.”

Machtig is de droom. Dat blijkt ook uit de kunst, waarbij niet ‘t verstand voorop staat, maar de fantasie en de dichterlijke scheppingskracht, het vermogen de schone droom vorm te geven. Toen we de tentoonstelling van Weense kunstschatten in het Rijks Museum bezochten, bedachten we hoe de politieke gebeurtenissen uit vervlogen eeuwen verdwenen en welhaast vergeten zijn; maar de machthebbers uit die tijden, de pausen en de keizers leven voort in de visie, die kunstenaars, een Titiaan, een Velasquez, op hen hadden. De droom heeft standgehouden.
De Rooms Katholieke Kerk geeft vóór, het godsrijk op aarde te zijn. Al ontkennen wij, dat ze daarin gelijk heeft, toch is de droom van één kerk, die allen omvatten moet, schoon. ‘t Protestantisme weet, dat de ware kerk onzichtbaar is; ook die onzichtbare kerk, die gemeenschap der heiligen, is een schone droom. Hoeveel troost, hoe ‘n diep gevoel ook van eenheid heeft het geloof in Gods liefde, die uitgaat tot allen, geschonken. Allen die pogen tot een broederrijk te komen, voeden zich nog met dat geloof, met die droom, ook al weten ze ‘t niet. Kan geen verstandelijke redenering de droom bewijzen, geen kan haar ook vernietigen, daar ‘t God zelf is, die de schone dromen voedt.«

uit: dr A. Mankes-Zernike, Bijbelse portretten (Bussum, Voorhoeve, 1948)


Anne (Annie) Mankes-Zernike, links getekend door Jan Mankes in 1915, rechts op een foto uit 1950/60
bron foto

Uit het “ten geleide” bij het boek: »[…] Preken moeten op geen enkele manier gelezen worden, niet van de kansel af en niet later uit een boek. Het mogen toespraken, geen voorlezingen zijn.
Nochtans is het verlangen begrijpelijk, bij wie ze uitsprak, misschien ook bij wie er naar luisterden, er iets van te zien vastgelegd. En daarom bied ik u, nu ik spoedig mijn predikambt zal neerleggen, een 40-tal uittreksels aan uit preken die ik de laatste jaren gehouden heb, […]. ‘t Zijn dus korte reflexen van het gesproken woord.”«

de documentaire film van Omrop Fryslân over mevrouw Mankes-Zernike duurt ongeveer een half uur:

Cirkel