Magda

In een niet-gedateerd boek doet Magda vele geheimen van de droom uit de doeken. De uitleg is te aardig om niet enkele ervan -geheel willekeurig gekozen, van dokter tot moeras- hier te reproduceren.

Dokter. –Droomt ge dat de dokter voor u wordt binnengelaten, dan beteekent dat goed nieuws voor u, hetzij per brief of mondeling.
Ziet ge echter den dokter, terwijl hij met een zieken vriend of bloedverwant bezig is, dan zult ge een vriend ontmoeten, dien gij in jaren niet hebt gesproken en oude vriendschapsbanden zullen wederom worden aangeknoopt.

Domme streek. — Maakt uw geweten het u in den droom lastig, omdat ge een dommen streek hebt begaan, dan zullen er eenige schuldeischers bij wie ge kleine rekeningetjes hebt, het u aan uw deur komen lastig maken, tot groote pret uwer buren. Oe hebt deze schulden echter niet gemaakt uit buitensporigheid, maar door de omstandigheden gedwongen, dus laat de buren maar lachen tot hun beurt ook is aangebroken.

Dood. –Indien ge droomt van een sterfgeval, zult ge hooren van een geboorte. Is de persoon wiens dood ge verneemt reeds sedert geruimen tijd aan het ziekbed gekluisterd geweest, dan zal deze herstellen. Indien ge droomt dat ge aan het sterfbed staat van één uwer vrienden of verwanten, dan verneemt ge van een huwelijk.

Doodenmarsch. — Hoort ge treurmuziek in uw droom spelen, dan is dat een gunstig teeken voor uw besten vriend.
De dag zal niet ver af zijn, dat hij of zij zich van harte zal verheugen.
Doodkist. — Het zien van een doodkist in den droom duidt op een uitnoodiging tot bijwoning eener huwelijksplechtigheid, terwijl de bruid of de bruidegom in het eerste jaar van het huwelijk ziek zal worden.

_*_*_*_*_

Menagerie. — Droomt ge dat ge een menagerie van wilde dieren bezoekt, dan zult ge thuis vrede hebben en door hechte banden van vriendschap met uw vrienden zijn verbonden.
Sommigen van uw naaste omgeving zullen den drang in zich voelen zich een toekomst te scheppen in de koloniën en hoe ge ook zult trachten hen van dit voornemen af te brengen, het zal zonder uitwerking blijven; ge zult eenvoudig hebben toe te geven en hen hun gang laten gaan.

Mes. — Het is een slecht voorteeken te droomen dat ge een mes ten geschenke geeft.
Droomt ge dat ge een mes gebruikt, dan voorspelt het teleurstelling en tranen.
Snijdt ge u zelven in de hand, bereidt u dan voor op een ongesteldheid.

Mesmerisme. — Droomt ge onder mesmeriaan-schen invloed te verkeeren, dan zult ge achter geheimen komen, die uw vrienden minder aangename oogeni-blikken zullen bezorgen.

Mieren. — Een zwerm mieren zien in den droom beteekent dat indien ge er slechts naar uitkijkt, een groot geluk u in den schoot zal vallen.

Millionnair. — Droomt een jong meisje, dat zij met een millionnair in het huwelijk treedt, dan zal zij, wanneer haar huwelijksdag is aangebroken, tot de ontdekking komen, dat haar bruidegom wel rijk geweest is, doch het grootste gedeelte van zijn fortuin heeft opgemaakt. Hij zal zoo heel veel niet meer over hebben, maar heeft een uitstekend verstand dat hem er spoedig weer geheel boven op zal helpen.

Misslag. –Droomt ge een misslag te hebben begaan en daarover door uw vrienden te worden berispt, dan voorspelt dat van uw naasten meer genegenheid voor u. Qe zult worden geacht wegens uw wijsheid en onkreukbaarheid. Sommigen hunner, die u thans met den vinger nawijzen, zullen in het eind moeten toegeven, dat zij zich in u hebben vergist en dat ge een en al oprechtheid zijt, in handel en wandel.

Mist. –Zwerft ge rond in den mist, dan draagt ge de kiem. eener ziekte in u, maar ge zult daarvan herstellen.
Voor een man of vrouw van zaken kan het somtijds beduiden, dat zij zullen trachten in deze laatste verbetering te brengen, doch daarin niet zullen slagen.
Verdwaalt ge in den mist, dan zult ge in de verzoeking worden gebracht en een tijdje van het rechte pad afwijken, en u op zijpaadjes begeven, waardoor Holland in last komen zal.

Modder. –Indien ge droomt van modder, voorspelt u dit spoedig tijding, die door u met blijdschap zal worden begroet en een groote verandering in uw leven zal veroorzaken.

Moeilijkheden. –Indien ge droomt in groote moeilijkheden te zijn geraakt, of in eenig levensgevaar van welken aard ook, dan is dat een gunstig teeken, daar dergelijke droomen altijd andersom uitkomen.

Moeras. –Wanneer iemand droomt dat hij zich in een moeras of drassig stuk land bevindt, waarin hij flink diep weg zinkt, dan heeft hij een uitstekenden droom. Degeen die dit droomt, zal namelijk bijzonder uitmunten, hetzij in zijn handwerk, hetzij in zijn beroep of in zijn speculaties. Al zijn pogingen zullen met goed gevolg worden bekroond; alles wat hij met de handen aanraakt, verandert als het ware in goud.

Snoeihard

Snoeiharde censuur.

 

Bleak

Kaart #57

Niet zo goed te zien op de scan, maar de kaart heeft “echt haar”.