Yuzu

Ze gaf geen antwoord.
“Een paar dagen geleden, net voor de dageraad, had ik een droom,” zei ze in plaats daarvan. “Een bijzonder realistische droom, van de soort waarbij je geen onderscheid kunt maken tussen wat werkelijk is, en wat zich in je hoofd afspeelt. Toen ik wakker werd, was dat wat ik dacht. Ik bedoel, ik was er zeker van. Dat ik niet meer met jou kan leven.”
“Wat voor soort droom was het?”
Ze schudde haar hoofd. “Sorry, maar dat kan ik je niet vertellen.”
“Omdat dromen persoonlijk zijn?”
“Dat zou kunnen.”
“Kwam ik in de droom voor?” vroeg ik.
“Nee, je was er niet in. Dus ook in dat opzicht is het niet jouw schuld.”
Om het allemaal goed te begrijpen, vatte ik het samen. Als ik niet weet wat ik moet zeggen dan probeer ik het vaak samen te vatten (Dat is een gewoonte die, uiteraard, behoorlijk kan irriteren.)
“Dus, een paar dagen geleden had je een erg realistische droom. En toen je wakker werd wist je zeker dat je niet meer met mij wilde leven. Maar je kunt me niet vertellen waar de droom over ging, want dromen zijn persoonlijk. Heb ik dat goed begrepen?”
Ze knikte. “Ja, dat is het wel ongeveer.”
“Maar dat verklaart niets.”
Ze legde haar handen plat op tafel en staarde in haar koffiekopje, alsof daar een orakel in dreef, en zij de boodschap ontcijferde. Afgaande op de blik in haar ogen leken de woorden symbolisch en dubbelzinnig te zijn.
Mijn vrouw hecht veel waarde aan dromen. Ze neemt vaak beslissingen op basis van dromen die ze had, of past haar besluiten er aan aan. Maar hoezeer je ook zou denken dat dromen doorslaggevend belang hebben, je kunt toch niet maar zo zes jaar huwelijk tot niets laten vervallen, op grond van één levendige droom, ongeacht hoe memorabel die ook is.
“De droom was slechts een aanleiding, als de trekker van een geweer, dat is alles,” zei ze, alsof ze mijn gedachten raadde. “Die droom was zeer verhelderend voor mij.”
“Als je de trekker overhaalt, komt er een kogel uit de loop.”
“Pardon?”

uit:Haruki Marukami – Killing Commendatore – vertaald naar het Engels van Philip Gabriel en Ted Goossen [London, Harville Secker, 2018]

 

Rond

Near

Kalm wegzweven

naar de vergetelheid (resp lekprikken boven de mestvaalt van de geschiedenis)

 

REKORD!!!

Sinds het begin van de metingen door de Kaninefaten is het NOG NOOIT zo verschrikkelijk droog geweest op een 29e junidag! Een nieuw rekord mogen we tevreden vaststellen: wij tellen nog mee in de grotemensenwereld!

 

Lataster

Schilderij van Lataster – poëzie van Frans Budé – De Droom

http://fransbude.blogspot.nl/2018/02/de-droom.html

 

Data harken

Het vreemde is dat al een jaar geleden veel bekend was over de uiterst dubieuze activiteiten van Cambridge Analytica. De rol die het bedrijf speelde om behoudende, ultra-rechtse krachten in de VS te steunen tijdens de presidentsverkiezingen is in maart 2017 al goed gedocumenteerd, ondermeer in The Guardian.
Die publiciteit rond Cambridge Analytica en het gebruik dat van Facebook accounts wordt gemaakt valt op in de tijd dat er -heel even- maatschappelijk debat is over de Sleepwet, en de verruimde digitale bevoegdheden van de inlichtingendiensten. Die wettelijke verankering komt er toch wel,ongeacht de uistlag van een referendum.
Waar dat toe leidt, en dat dat niet zozeer met privacy te maken heeft maar met in beginsel moreel verwerpelijke politieke en commerciële beïnvloeding van de publieke opinie, blijkt uit een Australisch voorbeeld.
De Commonwealth Games zijn multi-sport spelen voor de vroegere koloniën van Engeland. Ze worden dit jaar, van 4 – 15 april gehouden in de Gold Coast, Queensland, Australië.
Intussen is bekend geworden dat het gemeentebestuur van Gold Coast een nieuw wifi-netwerk heeft aangelegd voor de bezoekers die van over de hele wereld gaan toestromen. Om van de faciliteiten van dat netwerk gebruik te kunnen maken dienen gebruikers in te loggen met hun Facebook-account. Als ze dat niet doen kunnen ze toch gebruik maken van het netwerk, maar wordt het signaal sterk afgeknepen, en downloads beperkt. Vervolgens worden Facebookdata van die gebruikers opgeslagen om te kunnen worden geanalyseerd. “Maar we doen alles om de privacy van de gebruikers te beschermen”, aldus een voorlichter.
Eén van de punten van de Sleepwet is dat “inlichtingendiensten direct toegang krijgen tot gegevens die bedrijven en overheidsdiensten over hun gebruikers bijhouden, als bedrijven er vrijwillig aan meewerken ( als ze dat niet doen kunnen ze waarschijnlijk worden gedwongen, maar dat duurt allicht wat langer).

https://www.theguardian.com/sport/2018/mar/21/gold-coast-council-to-use-wifi-to-harvest-facebook-data-during-commonwealth-games

 

Ynse fan é Izermieden

It is yn ‘e tiid dat de herberch noch in skutstâl hat. Dy stâl is der foar om it losrinnend fee, dêr’t gjin eigner fan bekend is, ûnderdak te jaan. Wol de eigner syn kwytrekke hynderke, ko, skiep of baarch werom ha, dan moat er earst boete betelje.
En wêroer haw ik fannacht op ‘t Súd in healwize dream hân? Oer it wûnderlike ferskynsel dat in echte kroeg altyd in soartemint fan skutstâl is. Mar dan yn ‘t foarste plak foar losrinnende minsken dêr’t gjin eigner fan bekend is.
Ik dream de dream fan in summerjûn yn 1895, in benaude simmerjûn. Yn de folle herberch ûntstiet hiel stadich in eksplosyf mingsel dat bestiet út skuld, boete en bearenburch. It begjint te broeien, net allinne bûtendoar, dêr’t it no en dan op de suderkime ljochtet, mar ek oan ‘e taap.
En dêr, ynienen fljocht de kafedoar iepen. In jongkeardel, in boerke fan de heide, de pet achter op ‘e kop, brûst yn ien kear op ‘e taap ta. O deale, Ynse fan de Izermieden! In tel letter stiet it knyft fan Ynse triljend yn ‘e brune tafel.
‘En no mar gau dat hynderke fan my losmeitsje, heite, oars giet alles hjir yn ‘brân.’
Mar dan docht bliken, de kastlein is net allinnich grut fan stal, it is ek in persoan út ien stik, in man dy’t net benaud is. Hy snipt it mes fan Ynse en stekt it yn ‘e souderbalke. Ynse kin syn knyft net mear rikke. Dan wurd der slein, slein dat it in ôfgriis is. Ynse fan de Izermieden moat op it lêst belies jaan. Yn ‘e neinacht sil de man út de Izermieden wraak nimme, hy makket it fee fan ‘e skutstâl los en jaget it foar him út de Mieden yn. Ik sjoch it oan, ik stean der helpleas nei te sjen, en dan wurd ik driuwend yn it swit, wekker.

*-*-*~*~*-*-*

Het is de tijd dat een herberg nog een schutstal heeft. Die is er om loslopend vee, waarvan de eigenaar onbekend is, onderdak te geven. Wil de eigenaar zijn paard, koe, schaap of varken weer in bezit nemen dan moet hij eerst een boete voldoen.
En waarover heb ik vannacht, op het Zuid, een malle droom gehad? Over het wonderlijke verschijnsle dat een echte kroeg steevast een soort schutstal is. Maar dan vooral voor loslopende mensen, waarvan geen eigenaar bekend is.
Ik droom de droom van een zomeravond in 1895, een benauwde zomeravond. In de volle herberg ontstaat langzaamaan een explosief mengsel dat bestaat uit schuld, boete en berenburg. Het begint te broeien, niet alleen buiten, waar het af en toe weerlicht aan de zuidelijke hemel, maar ook aan de tap.
En jawel, opeens wordt de deur opengesmeten. Een jongeman, een boertje van de heide, pet achter op z’n kop, briest direct op de tap af. Oeioei, het is Ynse van het IJzerveld! Een ogenblik later staat het grote zakmes van Ynse natrillend in de bruine tafel.
‘En nou verdomme gauw dat paard van mij losmaken, anders steek ik alles hier in de fik.’
Maar dan blijkt dat de kroegbaas niet alleen een fors postuur heeft, maar ook een vent uit één stuk is, en niet erg bang uitgevallen. Hij graait het mes van Ynse weg en steekt het in de zolderbalk. Ynse kan er niet meer bij. Dan volgt een vechtpartij, een akelige vechtpartij. Ynse van het IJzerveld moet uiteindelijk opgeven. Maar tegen het einde van de nacht, zal de man wraak nemen, hij maakt het vee uit de schutstal los, en jaagt het voor zich uit het Veld in. Ik sta er hulpeloos bij te kijken, en dan word ik drijvend van het zweet, wakker.

Hielke Speerstra – Simmerlân (Leeuwarden, Friese Pers, 1996)

 

Nobelprijs

De BDS-beweging is formeel voorgedragen voor de Nobelprijs van de Vrede, door een lid van het Noorse parlement, Bjørnar Moxnes.

De BDS beweging wil door middel van economische en culturele boycot van Israel bijdragen aan een einde van de mensenrecht-schendingen van de Palestijnen.

Een willekeurig bericht, van vandaag, over hoe Israel de Palestijnen als Untermenschen behandelt. De staat eist een schadevergoeding voor een legervoertuig dat kantelde en een jonge Palestijn vermorzelde. Het is een pesterijtje omdat de familie opheldering wil waarom het leger elke hulp aan de gewonde jongen weigerde. Schadebedrag:  $28.000. Palestijnse inwoners van Israel hebben geen enkel recht. Dat is de reden waarom de Nobelprijs aan de BDS beweging toegekend zou moeten worden.

Lees het hele bericht hier.

 

De twaalfde

XII
We logeren in een hotel aan een zeeboulevard. De eerste morgen na onze aankomst probeer ik de badkamer te vinden. Ik loop er eindeloos naar te zoeken en nadat ik alle gangen van het hotel heb verkend beland ik buiten op een terras, dat vol staat met in een halve cirkel geplaatste rijen banken, als in een amfitheater. Nagenoeg alle banken zijn bezet door hotelgasten. Tussen hen zie ik B en ik ga naast hem zitten.
Er hangt een sfeer van verwachting onder de gasten, die gespannen naar de lucht kijken. Wanneer ik hun blikken volg zie ik een groot mozaïek hangen, in de kleuren groen, blauw en paars. Het lijkt op een perzisch tapijt, maar het is dunner en wappert als vlaggedoek. Het werpt een lichte schaduw over het terras.
De lucht wordt nu donker. Het mozaïek begint te dalen en komt vlak voor her terras op een grasveld neer. Ik vind het een onheilspellend teken, maar niemand schijnt zich er zorgen over te maken.
Doordat er veel mensen voor me zitten (lie het zicht op het mozaïek belemmeren, kan ik niet volgen wat er precies gebeurt, maar vrij spoedig verheft het zich weer van de grond en wint snel hoogte. Het is intussen veranderd in een smalle, kleurloze chinese mat die naar boven toe uitrolt, even in zijn volle lengte blijft hangen en dan door de opstekende wind wordt meegenomen, terwijl de lucht langzaam opklaart.

2 oktober 1988

Marga Minco, in: De zon is maar een zeepbel – twaalf droomverslagen; Amsterdam, Bert Bakker, 1990